نقش جهان http://veldan.mihanblog.com 2020-06-05T04:20:58+01:00 text/html 2018-02-23T19:40:28+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان 1 http://veldan.mihanblog.com/post/357 <div style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href=" https://billing.pars.host/hosting/aff.php?aff=7002" title="هاست"><img alt="هاست" border="0" src="http://pars.host/adbanner/newblack/468.gif"></a></div><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"> <a href=" https://billing.pars.host/hosting/aff.php?aff=7002" title="هاست"><img alt="هاست" src="http://pars.host/adbanner/newblack/728.gif" style="border-width: 0px; border-style: solid; height: 150px; width: 468px;"></a></p> text/html 2013-12-22T15:55:10+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان تخت جمشید و منشور کوروش چگونه کشف شدند؟ http://veldan.mihanblog.com/post/351 <div align="center"><img src="http://salammarvdasht.ir/wp-content/uploads/2013/11/glmjmal9bjssslhlp7x8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="270" hspace="0" vspace="0" width="461"><br></div><img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=IKpCh5ImNzXGPM&amp;tbnid=vB0yXtU5s2HpGM:&amp;ved=0CAgQjRw4NA&amp;url=http://salammarvdasht.ir/%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86.html&amp;ei=PQy3UuaaL4TBhAe97oEQ&amp;psig=AFQjCNG9GYyDo6imOMj_hN_-xbhXlssh_Q&amp;ust=1387814333850808" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font color="#ff1cac"><div style="text-align: right;"><font color="#000000"><span style="font-family: Tahoma"><b>تخت جمشید به عنوان یکی از قدیمی ترین آثار عظیم به جا مانده از دوره هخامنشیان گرچه همیشه در آن منطقه وجود داشته است اما اولین تلاشها برای اکتشاف آن در دهه 30 میلادی آغاز شده است.</b><br><br></span></font></div><b><br> <font color="#000000">در سال1310ش/ 1931 مؤسسهٔ شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو مسئولیت حفاری و مرمت در تخت‌جمشید را برعهده گرفت. </font><font color="#000000"><br> <br> <br> در این سال پروفسور جیمز. اچ. برِستد مدیر مؤسسه که خود مصرشناس پرآوازه‌ای بود، پروفسور ارنست هرتسفلد را به‌عنوان مدیر هیئت اعزامی به تخت‌جمشید منصوب کرد. حمایت مالی این طرح را خانمی امریکایی که نمی‌خواست نامش فاش شود برعهده داشت و محمدتقی مصطفوی نمایندهٔ دولت ایران در این طرح بود.<br> <br> <br> هرتسفلد، پیش از آنکه از سوی مؤسسهٔ شرق‌شناسی به این سمت منصوب شود، برای انجام تحقیقات به تخت‌جمشید سفر کرده بود. وی نخست در سال 1284ش/ ‍1905 در بازگشت از حفاری منطقهٔ آشور از تخت‌جمشید دیدار کرد و پس از بازگشت به برلین حاصل تحقیقات خود را در کتابی، که با همکاری فریدریش زاره نگاشت ، منتشر کرد. هرتسفلد در این کتاب برای نخستین بار نظرات خود دربارهٔ هویت افراد منقوش در سنگ‌نگاره‌های مقابر سلطنتی را ارائه کرد. وی بعدها این نظرات را تصحیح نمود. او بار دیگر در بهمن 1301ش/ فوریهٔ 1923 به تخت‌جمشید بازگشت و این بار تا 1303ش/ 1925 در ایران ماند.<br> </font></b></font><br> text/html 2013-12-18T20:05:44+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان پای خود را به اندازه ی گلیم خود دراز کن http://veldan.mihanblog.com/post/350 <div style="text-align: center;"><font size="6"><font size="5"><span style="font-family: courier new"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/0/09/Shah_abbas_I.jpg/200px-Shah_abbas_I.jpg" alt="" border="0"></span></font></font><br> </div><font size="4"><span style="font-family: arial">روزی شاه عباس از راهی می گذشت . درویشی را دید که روی گلیم خود خوابیده . چنان خود را جمع کرده که به اندازه ی گلیم خود در آمده است . شاه دستور داد یک مشت سکه به درویش دادند . درویش شرح ماجرار را برای دوستان خود گفت .</span><br> <span style="font-family: arial">در میان آن جمع درویشی بود ، به فکر افتاد که او هم از انعام شاه نصیبی ببرد . به این امید سر راه شاه پوست تخت خود را پهن کرد و به انتظار بازگشت شاه نشست . وقتی اسب شاه از دور پیدا شد ، روی پوست خوابید و برای نظر شاه را جلب کند هر یک از دست و پاهای خود را به طرفی دراز کرد . به طوری که نصف بدنش بر روی زمین بود . در این حال شاه به او رسید و او را دید و فرمان داد تا آن قسمت از دست و پای درویش را که از گلیم بیرون مانده بود ، قطع کنند . </span><br> <span style="font-family: arial">یکی از همراهان شاه از او سوال کرد : که شما هنگتم رفتن درویشی را در این مکان خوابیده دیدید و به او انعام دادید ، اما در بازگشت درویش دیگری را که خوابیده دیدید تنبیه کردید . چه سری در این کار است ؟؟</span><br> </font><font size="5"><span style="font-family: arial"><font size="4">شاه فرمود : درویش اولی پای خود را به اندازه ی گلیم خود دراز کرده بود ، اما درویش دومی پایش را از گلیمش بیشتر دراز کرده بود</font></span></font> text/html 2013-12-18T20:04:48+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان اولین مدرسه ایران http://veldan.mihanblog.com/post/349 <div align="center"><b><font color="#ff1cac"><font color="#444444"><span style="font-family: Tahoma"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/13911024P7xpjq6175.jpg" alt="" border="0" width="158" height="199"></span></font></font></b><br></div><b><font color="#ff1cac"> <font color="#444444"><span style="font-family: Tahoma"><font color="black"><br> </font><br> <span style="font-family: Tahoma">دارالفنون،ناخودآگاه ذهن همگان را به سوی بزرگمردی مصلح ازاین سرزمین معطوف می نماید که با اندیشه بلند خود پایه های آموزش عالی را بنا نهاد و نتیجه آموخته هایش مدرسه ای شد که دارالفنونش نامیدند. <br> <br> </span><span style="font-family: Tahoma">میرزا تقی خان امیر کبیر کسی بود که آکادمی و مدرسه های مختلف روسیه را دیده بود، از بنیادهای فرهنگی دنیای جدید خبر داشت و در کتاب جهان نمای جدید که به ابتکار او و تحت نظر خودش ترجمه و تدوین شده بود، شرح دارالعلم های همه کشورهای غربی را در رشته های گوناگون علم و هنر با آمار شاگردان آنها، جمع آوری کرده بود.</span><span style="font-family: Tahoma">مدرسه دارالفنون را کسی چون "او" می توانست بنا نهد که تمام کوشش خود را به کار بست تا این جایگاه علمی جهت افزایش سطح دانش و آگاهی جوانان این دیار دایر شود.<br> <br> <br> </span><span style="font-family: Tahoma">آنچه زمینه ساز تاسیس مدرسه دارالفنون گردید، گسترش روابط و توجه دنیای غرب به مشرق زمین بود.</span><span style="font-family: Tahoma">همزمانی سلطنت فتحعلی شاه قاجار با امپراطوری ناپلئون بناپارت در فرانسه موجب شد که توجه غرب به سمت شرق جلب گردد. در پی این توجه، سلسله قاجار روابط خود را با غرب که از دوره صفویه آغاز شده بود، گسترش داد. به گونه ای که عباس میرزا نایب السلطنه و بعد از او محمدشاه، گروهی را برای کسب علم به اروپا عازم کردند.</span><span style="font-family: Tahoma">افراد دانش آموخته پس از بازگشت از غرب در مناصب درباری گماشته می شدند که متاسفانه برآیند بیرونی در جامعه نداشت و نتیجه تحصیل آنها در اختیار عموم قرار نمی گرفت، تا اینکه در زمان سلطنت ناصرالدین شاه و صدارت امیر کبیر این وضع نابسامان مورد توجه قرار گرفت</span></span></font></font></b> text/html 2013-12-18T19:57:55+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان رسوم بلندترین شب سال http://veldan.mihanblog.com/post/347 <font color="#663300"><b><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><br><br> <br></font></font></b></font><div align="center"><font color="#663300"><b><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> <img src="http://mehremihan.ir/images/POSTPIC2/chele1.jpg" alt="" align="" border="0" vspace="0" width="491" height="329" hspace="0"></font></font></b></font></div><font color="#663300"><b><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><br><span style="font-family: tahoma"></span></font></font></b><b><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><span style="font-family: tahoma"></span></font></font></b><b><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"><br> شب یلدا یا چله بلندترین شب سال در نیمكره شمالی زمین است كه به زمان بین غروب آفتاب از آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول دیماه اطلاق می‌شود. مراسم شب یلدا یكی از آداب به یادگارمانده از گذشتگان و پیشینیان است كه بخصوص نزد ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارد. خواندن فال حافظ، متل‌گویی، شاهنامه‌خوانی، نقل خاطرات، قصه‌گویی پدربزرگ و مادربزرگ‌ها، حضور در منزل بزرگان خانواده و شكر نعمت و سلامتی از رسوم متداول این شب است.<br><br></font></font></b><b><font face="Tahoma"><font face="Tahoma">خنچه‌آرایی یلدا،سنتی در بوته فراموشی</font></font></b><br> </font> text/html 2013-12-18T19:56:21+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان شگفت‌انگیزترین بنای نظامی ایران http://veldan.mihanblog.com/post/346 <b><font color="#ff1cac"><font color="#000000"><span style="font-family: tahoma">دژ قلعه رودخان فومن در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری جنوب فومن و در بالای کوهی به ارتفاع متوسط ۷۰۰ متر و به همین نام قرارگرفته است</span></font><br> <font color="#000000"><span style="font-family: Tahoma"> دژ قلعه رودخان یا قلعه حسامی نام قلعه‌ای تاریخی در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در استان گیلان است. <br> <br> برخی از کارشناسان، ساخت قلعه را در دوران ساسانیان و مقارن با حمله عرب‌ها به ایران دانسته‌اند.این قلعه با ۲٫۶ هکتار مساحت بر فراز ارتفاعات روستای رودخان قرار دارد. دیوار قلعه ۱۵۰۰ متر طول دارد و در آن ۶۵ برج و بارو قرار گرفته شده است.<br> <br> فاصله مستقیم قلعه تا شهر ماکلوان ۲۵کیلومتر وتا ماسوله ۴۵کیلومتروتا شفت ۲۰کیلومتر است.اما از مسیر اصلی و آسفالته مسافت قلعه تا فومن 25 کیلومتر و تا ماکلوان تقریبا 35 کیلومتر و تا ماسوله 60 کیلومتر است.<br> <div style="text-align: center;"><br> <br> <img src="http://dalahoo.us/news/mi_ax/AxSlideShow/1391/10/1492.jpg" alt="" border="0"></div><br> در جهت شمال غرب قلعه، رودخانه ای به همین نام جاری است که از ارتفاعات پشت کوه و ماسوله داغ تالش - حد فاصل استان گیلان و زنجان - سرچشمه می گیرد. ارتفاع قلعه از شهر رشت 680 متر است. <br> <br> در جهت شمالی قلعه، رودخانه ای به نام قلعه ی رودخان وجود دارد که با باران اندکی هم آب آن دو برابر می شود، به طوری که آب نسبتا زیاد این رودخانه در گذشته مانع حرکت سربازانی بوده که به طرف این قلعه می رفته اند. <br> <br> جنگل های انبوه قدیمی نیز مانع دیگری برای حرکت مردان جنگلی بوده است، به همین خاطر این دژ در دوران آبادانی ممتد خود کمتر مورد حمله ی متجاوزین قرار گرفته است.<br> در دورهٔ سلجوقیان این قلعه تجدید بنا شده و از پایگاه‌های مبارزاتی اسماعیلیان بوده است. بر روی کتیبه سردر ورودی قلعه که اکنون در موزهٔ گنجینهٔ رشت نگهداری می‌شود٬ درج شده که این قلعه در سال ۹۱۸ تا ۹۲۱ هجری قمری برای سلطان حسام‌الدین امیردباج بن امیر علاءالدین اسحق تجدید بنا شده است. <br> <br> امیره حسام الدین دباج فومنی (مظفرالسلطان)، فرمانروای بیه‌پس اولین قدرت منطقه‌ای بود که از اطاعت از صفویان سرپیچی کرد، و قلعه رود خان را بازسازی کرد تا از آنجا به مقاومت بپردازد ولی موفقیتی به دست نیاورد و به دربند گریخت و نهایتاً دستگیر و در تبریز اعدام شد.<br> <br> <br> <br> </span></font></font></b> text/html 2013-01-12T18:44:09+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان 10 پل تاریخی ایران http://veldan.mihanblog.com/post/345 به گزارش جام جم، در این سرزمین گسترده از دیرباز راه‌های بسیاری برای تردد مسافران و کاروان‌های تجاری وجود داشت که به واسطه موقعیت جغرافیایی و عوارض طبیعی در طول تاریخ صدها پل برای سهولت رفت و آمد مسافران روی رودها و دره‌ها ساخته شد که از برخی از آنها هنوز استفاده می‌شود و بسیاری از آنها نیز ویران شده است.<br><br><div align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(148, 0, 211);">پل جی</span><br><img style="border: medium none; margin-top: 7px; margin-bottom: 4px;" alt="" title="" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/10/17/224108_495.jpg"><br></div>این پل که مربوط به دوره ساسانیان و پیش از اسلام است در چهار کیلومتری شرق اصفهان و روی زاینده‌رود ساخته شده است.<br><br>نوع ساخت این پل که در میان چشمه‌های آن قوس‌های زیبای کوچکی اجرا شده، هنوز کاملا سالم و پابرجا و قابل استفاده است.<br><br>این پل را می‌توان قدیمی‌ترین پل ساخته شده روی زاینده‌رود نامید که بارها در طول تاریخ و بویژه در قرون اولیه اسلامی مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته است.<br><br>مصالح به کار رفته در این پل خشت و آجر و ساروج است و کارشناسان دلیل استقامت و ماندگاری آن را نیز همین موضوع می‌دانند.<br><br>طول این پل 105 متر و عرض آن پنج متر است که این امر سبب شده رفت و آمد مسافران و کاروان‌ها از روی آن به سادگی انجام شود.<br><br>به گواه بسیاری از باستان شناسان دلیل اولیه ساخت این پل، استفاده از آن در لشکرکشی‌های نظامی بوده که بعدها مورد استفاده تجاری و... قرار گرفت.<br><br>در دوران صدر اسلام این پل با نام پل حسین شناخته می‌شد و در نزدیکی آن تعداد زیادی آثار و ابنیه با شکوه ساخته شده بود.<br><br> text/html 2012-05-15T17:00:00+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان دروغ هایی که تا امـروز بـاور کرده ایـم! http://veldan.mihanblog.com/post/344 <strong>. نیوتن جاذبه را به خاطر افتادن سیب بر روی سرش کشف کرد !</strong><p>این داستان را همیشه در مدرسه ها می شنیدیم که نیوتن عزیز زیر درخت سیب نشسته بوده و سیبی که در همان اثنا روی سرش می افتد او را به فکر می اندازد و نهایتا قانون جاذبه توسط او کشف می شود. اما واقعیت این است که خود نیوتن هیچگاه این داستان را مطرح نکرده است و این داستان چندین دهه پس از کشف قانون نیوتن و بعد از مرگ وی بر سر زبانها افتاد. شاید این داستان را باید بزرگترین دروغی که در مدرسه ها به ما گفته اند نام گذاشت.</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center"><img alt="" src="http://news.jamnews.ir/Images/News/Editor/image/Kashkool/91%2002%2024%20-%20%28100%29.jpg" width="400" height="250"></p> text/html 2011-09-30T11:35:37+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان ماجرای تیمور لنگ و قتل عام مردم اصفهان http://veldan.mihanblog.com/post/341 <h2>شهر اصفهان از نظر آبادی و صنعت و هنر در مرکز فلات ایران برای کلیه کسانی که به ایران هجوم می آوردند مورد توجه بود. تیمور دنبال بهانه ای بود که اصفهان را فتح کند. </h2> <h4> <p><img style="width: 529px; height: 413px;" alt="اصفهان" src="http://www.khabaronline.ir/images/2011/7/22117017013513521761891511801361951182143.jpg" title="اصفهان"></p> <p>&nbsp;تیمور زمانی که در خراسان بود دچار یک نوع بیماری شد که پزشکان تشخیص دادند که این بیماری در نتیجه گرمی مزاج است و تنها آبلیموی شیراز است که رفع این بیماری را می کند. تیمور از این جهت نامه ای به شاه منصور از آل مظفر فرستاد و از او درخواست کرد که چندین ظرف بزرگ آبلیموی شیراز به سرعت به خراسان بفرستد.</p> <p> </p><p>&nbsp;شاه منصور در جواب تیمور نوشت: «من دکان عطاری ندارم که تو مرا تحقیر می کنی و خیال می کنی که از نسل چنگیز هستی و من برای تو آبلیمو بفرستم. این کار خیال باطلی است. اگر هم آبلیموفروش بودم برای تو نمی فرستادم.» در آن زمان آل مظفر بر کرمان، شیراز، اصفهان و خوزستان فرمانروا بودند و مرکز حکومت آنان شیراز بود.</p> <p>حاکم اصفهان عموی سلطان زین العابدین پادشاه مظفر بود و نظر داشت که اگر تیمور به اصفهان حمله کند ما باید دروازه های شهر را روی او باز کنیم ولی شاه منصور مظفری اعتقاد داشت که باید در مقابل تیمور ایستادگی کرد. در آن موقع اصفهان دارای دیوار و برج و باروی محکمی بود که قطر آن آن قدر پهن بود که یک گاری می توانست روی دیوار شهر حرکت کند.</p></h4> text/html 2011-08-19T06:31:36+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان باغ سازی ایرانی http://veldan.mihanblog.com/post/340 <img style="width: 508px; height: 287px;" src="http://www.kodak.com/US/images/en/corp/membersGallery/wallpaper/800_600/GARDEN.JPG" alt="باغ" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><font style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" color="#008000" size="4"><br><br>باغ ایرانی به عنوان یک ساختار کامل، بیانگر رابطهٔ تنگاتنگ میان بستر فرهنگی و طبیعی است و نشانه‌ای از سازگار نمودن و همسو کردن نیازهای انسان و طبیعت است. در گذشته باغ ایرانی بروز توان نهفتهٔ محیط و ادراک پیچیدگی‌های آن بود. خالق باغ با اتکا به دانش تجربی خود فضایی را ایجاد می‌کرد که باعث بقاء و پویایی بستر طبیعی می‌شد.<br> <br> <b>تاریخچه باغسازی در ایران<br> </b><br> آغاز انتظام بخشی به باغ را باید در زمان هخامنشیان جستجو نمود. در باغ‌های سلطنتی پاسارگاد (قرن 6 قبل از میلاد) توجه به شبکهٔ منظم مسیر سنگفرش آب روها می‌توان ادعا نمود که شکل چهارباغ و منظم چهار قسمتی در اینجا به ظهور رسیده است و در دوران پس از اسلام منشاء باغ‌های چهار قسمتی اسلامی بوده است. در دوران ساسانی (633-224م) باغسازی گسترش فراوانی می‌یابد. جایگاه والای طبیعت در تفکر زرتشت به ویژه پرستش آب موجب گردید تا علاوه بر انتظام انسانی در باغ چشم اندازها و بستر طبیعی نیز مطرح گردد. باغ قصرهای این دوره همانند تخت سلیمان و کاخ فیروز آباد بیستون در بستر طبیعی جذاب مانند دریاچه و چشمه مکان یابی گردیدند. تنوع هندسی مشخص ترین ویژگی باغ‌های این دوره است. </font> text/html 2011-06-29T15:06:48+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان عید مبعث http://veldan.mihanblog.com/post/339 <img style="width: 505px; height: 280px;" src="http://nesbat.blogfars.com/fotofiles/1/75708.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><table align="center" cellspacing="1" width="95%"><tbody><tr align="Center"><td>ماه فرو ماند از جمال محمّد </td><td> سرو نباشد به اعتدال محمّد </td></tr><tr align="Center"><td> قدر فلک را کمال و منزلتی نیست </td><td> در نظر قدر با کمال محمّد </td></tr><tr align="Center"><td> وعده دیدارِ هرکسی به قیامت </td><td> لیله «اسرا» شب وصال محمّد </td></tr><tr align="Center"><td> آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی </td><td> آمده مجموع، در ظِلال محمّد </td></tr><tr align="Center"><td> عرصه گیتی مجال همّت او نیست </td><td> روز قیامت نگر مجال محمّد </td></tr><tr align="Center"><td> و آن همه پیرایه بسته جنّت فردوس </td><td> بو که قبولش کند، بلال محمّد </td></tr><tr align="Center"><td> همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد </td><td> تا بدهد بوسه بر نِعال محمّد </td></tr><tr align="Center"><td> شمس و قمر در زمین حشر نتابد </td><td> پیش دو ابروی چون هلال محمّد </td></tr><tr align="Center"><td> چشم مرا، تا به خواب دید جمالش </td><td> خواب نمی گیرد از خیال محمّد </td></tr><tr align="Center"><td> «سعدی» اگر عاشقی کنی و جوانی </td><td> عشق محمّد بس است و آل محمّد </td></tr></tbody></table><p><br></p><br> text/html 2011-06-26T18:15:20+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان 25رجب المرجب : شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام) http://veldan.mihanblog.com/post/338 <p dir="rtl" align="justify"><span lang="fa"> <font color="#0000ff" face="Tahoma" size="2">25رجب المرجب : شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام)</font></span></p> <font face="Tahoma" size="2"><font color="#0000ff">&nbsp;امام موسی كاظم (ع<span lang="fa">لیه السلام)</span>ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) امام هفتم از ائمه اثنی عشر (ع<span lang="fa">لیهم السلام</span>) ونهمین معصوم از چهارده معصوم (ع) تولد آن حضرت در ابواء(محلی میان مكه و مدینه) به روز یكشنبه هفتم صفر سال 128 یا129 ق واقع شد.</font><br> <br><br></font><img style="width: 495px; height: 275px;" src="http://www.taghribnews.ir/images/docs/000020/n00020475-b.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><font face="Tahoma" size="2"> به جهت كثرت زهد و عبادتش معروف به (العبد الصالح) و به جهت علم و فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و آلام زمانه مشهور به (الكاظم) گردید. آن حضرت به كنیه های ابو ابراهیم و ابو علی نیز معروف بوده است. مادر آن حضرت حمیده كنیزی از اهل مغرب یا اندلس (اسپانیا) بوده است و نام پدر حمیده را صاعد مغربی (بربری) گفته اند ..... برادران دیگر امام از این بانو اسحاق و محمد دیباج بوده اند. امام موسی الكاظم (ع) هنوز كودك بود كه فقهای مشهور مثل ابوحنیفه از او مسئله می پرسیدند و كسب علم می كردند بعد از رحلت پدر بزرگوارش امام صادق (ع) (148 ق) در بیست سالگی به امامت رسید و 35 سال رهبری و ولایت شیعیان را برعهده داشت.... <br> <br> چگونگی به امامت رسیدن آن حضرت:<br> <br> </font> text/html 2011-06-15T09:09:04+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان میلاد مبارک حضرت علی (ع) مبارک باد. http://veldan.mihanblog.com/post/337 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://www.iran20.com/uploads_user/80000/79960/259230.gif" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.iran20.com/espadana/albums/28687/259230" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><img src="http://up.nasle9.com/images/7ixifwevotj5s60cm08.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><h3 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">علی علیه السلام تجلی زیباترین ها</font></h3><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">زیباترین ولادت: شرافت ولادت در مهبط وحی و فرودگاه فرشتگان الهی؛ یعنی کعبه، تنها، افتخار اوست. زیباترین نام: نام او از نام خدا مشتق شد؛علی،</font><font size="4"></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">زیباترین معلم: در محضر برترین وجود هستی زانوی آموختن بغل گرفت؛ در مکتب رسالت.</font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">زیباترین ایثار: در شب نیرنگ کفر باوران برای قتل پیامبر، او بود که شجاعانه شمشیرها را انتظار کشید.</font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">زیباترین عبادت: غرق در بحر دلدادگی، بی خود از خود، تیر را این هنگام باید از پای او بیرون کشید.</font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">زیباترین حماسه: بدر، احد، خیبر، خندق؛ کدام کس را یارای هماوردی با اوست.</font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">زیباترین سخنان: سخنش فروتر از سخن خالق و فراتر از سخن مخلوق بود؛ برادر قرآن.</font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">زیباترین شهادت: هنگام عشق بازی با خدا، در محراب بندگی!</font></p><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><br>نازد به خودش خدا که حیدر دارد<br>دریای فضائلی مطهر دارد<br>همتای علی نخواهد آمد والله<br>صد بار اگر کعبه ترک بردارد<br>ولادت باسعادت اولین ستاره آسمان امامت، تبریک و تهنیت</font> text/html 2011-05-07T06:42:27+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان دانلود کتاب http://veldan.mihanblog.com/post/336 <div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiPBUhMTSPUPlDPKtV-feVt1423KTaWvR7LVr9liuNj828c8QY&amp;t=1" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><font size="4">کتابی که پیش روی شماست&nbsp;<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 153, 0);" id="mainpanel"> داستان هایی از باز گشت ائمه اطهار به این دنیا </span></font><font size="4">&nbsp; نوشته آقای سید عبدالله حسینی است که من به صورت جاوا و برای استفاده در تلفن همراه آماده کردم امیدوارم که نهایت استفاده را ببرید.<br><br></font><a href="http://www.hamketab.ir/download-43492/dastanhaie_az_baz_gashte_aemehye_athar_beh__in_donya.zip" target="_blank" title=""><img src="http://www.hamketab.ir/images/dl-btn.gif" alt="دانلود" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br><img style="width: 210px; height: 152px;" src="http://uploadtak.com/images/sybd9lolpdyenp0sp22x.png" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font style="color: rgb(51, 102, 255);" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">کتاب دیگری که امروز جهت دانلود آماده&nbsp; و برای استفاده شما دوستان در<br>&nbsp;تلفن همراه&nbsp; گذاشتم<br>&nbsp;کتاب قضاوت های حضرت علی(ع) </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">که مجموعه ای کامل و خواندنی می باشد .</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font><br><a href="http://www.hamketab.ir/download-43497/ghezavathaye_hazrate_ali.zip" target="_blank" title="دانلود با لینک مستقیم"><img src="http://www.hamketab.ir/images/dl-btn.gif" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br></div><br> text/html 2011-05-04T19:30:00+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد. http://veldan.mihanblog.com/post/334 <br><br><img style="width: 526px; height: 344px;" src="http://www.iran20.com/uploads_user/80000/79960/319925.gif" id="media_photo" border="0"><br><div class="text"> <p><strong>عشق یعنی جلوه صبر خدا <br> </strong>شرم ایوب نبی از مرتضی<br> عشق بر دلها شهامت می دهد <br> عشق بر تن ها حلاوت می دهد<br> <strong>عشق بر دلداده فرمان می دهد <br> عاشق جان داده را جان می دهد</strong><br> عشق باعث شد که دل سامان گرفت <br> پشت درب خانه زهرا جان گرفت </p> <strong> </strong>عشق باعث شد که دل سامان گرفت پشت درب خانه زهرا جان گرفت<br> <p> <strong>عشق یعنی انقلاب فاطمه</strong> <br> از کبودی چشم خواب فاطمه<br> <strong>عشق یعنی عشق ناب فاطمه <br> </strong>بیت الاحزان خراب فاطمه<br> عشق یعنی صحبت بی واهمه <br> حیدر دربند پیش فاطمه<br> <strong>عشق یعنی غسل زیر پیرهن</strong> <br> دست بیرون کردن از زیر کفن<br> <strong>عشق یعنی صبر در هنگام خشم</strong> <br> عشق یعنی جای سیلی روی چشم<br> عشق یعنی قلب چون آئینه ای <br> جای میخ در به روی سینه ای<br> عشق یعنی انتظار منتظر <br> <strong>سینه ای مجروح از مسمار در</strong> </p> <strong>عشق یعنی گریه های حیدری <br> دختری دنبال نعش مادری... </strong></div><br> text/html 2011-05-04T16:13:25+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان دانلود کتاب موبایل کدهای پلاک اتومبیل http://veldan.mihanblog.com/post/335 <div style="text-align: center;"><img src="http://news.pconline.ir/Images/pelak_150.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br></div><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">قصد دارم کتابی که خودم ساختم و سعی کردم که یه کتاب جامع و کامل&nbsp; برای آشنایی هر چه بیشتر دوستان با کدهای پلاک اتومبیل شهرهای مختلف ایران را برای دانلود با فرمت جاوا و قابل استفاده در موبایل ،قابل جستجوو تفکیک شهر به شهر ،<br>راعرضه کنم .<br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">دانلود از لینک مستقیم</span><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.hamketab.ir/download-43481/kode_pelake_shahrhaye_iran.zip" target="" title="دانلود با لینک مستقیم"><img src="http://dc350.4shared.com/img/4ivNtHim/s3/0.02193273375662652/images.jpeg" alt="دانلود" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);">دانلود از لینک کمکی</span><br><a href="http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://weldan.persiangig.com/document/%DA%A9%D8%AF%20%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9.rar" target="_blank" title="دانلود از لینک کمکی"><img src="http://dc350.4shared.com/img/4ivNtHim/s3/0.02193273375662652/images.jpeg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br>فایل های بالا به صورت فشرده می باشد<br></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><br></div> text/html 2011-04-10T17:47:57+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان شوش کهن ترین شهر جهان در ایران http://veldan.mihanblog.com/post/330 <div style="text-align: center;"><img style="width: 483px; height: 249px;" src="http://www.saraha.ir/images/article_images/kxux8kj5_gardeshgarikhoozestan.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><b><b><font color="#ff9900" face="Tahoma"><font size="3"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> </font></font></b></b><b style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><font face="Tahoma"><font size="3">شوش کهن ترین شهر جهان حدود 5 هزار سـال پیش از میلاد به عنوان کانون مذهبی ساکنان دشت اطراف بنیاد نهاده شد .<br> <br> این شهر بـاستانی به این علت که از آغاز حیات آن تـاکنون زندگی شهری در آن جریان دارد به عنوان کهن ترین شهر جهان شناخته شده است . شوش پـایتخت عیـلام از موقعیت ممتازی برخوردار بود .</font></font></b></b><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><b><font color="#ff9900" face="Tahoma"><font size="3"> <br> </font></font></b></b> text/html 2011-04-10T17:44:59+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان دریای خزر یا کاسپین؟؟؟ http://veldan.mihanblog.com/post/329 <b><b><font face="Arial"><font size="3"><font color="Blue"><b> <div align="center"> <img src="http://www.irdiplomacy.ir/Images/Article/caspian.gif" alt="" border="0"></div> </b></font></font></font><br> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" face="Arial"><font size="3"><b>آن سوی رشته کوه های البرزپس ازدود و ودم تهران و جاده ی پرپیچ وخم وپرازتونل چالوس سرزمینی سبزونمناک همچون گردنبند زمرد درکنار دریای کاسپین دلربایی می کند. از شهر و دود وکوه و جنگل باید گذشت تا به کناره دریا رسید.دریایی کهن که گرچه در جغرافیا است و پهناورترین دریاچه جهان است به دریا می شناسندش. کناره پهن و گسترده اش برای تمام مردم ایران جا دارد واین کناره نقش ردپای ییشتر مردم را به خود دیده است. از جاده و کوه جنگل که میگذری نام خزر شهر و خزر آباد و خزر دره و... را می بینی اما نام کاسپین کم پیداست و به جز چند فروشگاه و ... زیاد به چشم نمی خورد. گرچه شماری از مردم این دریا را کاسپین یا مازندران می خوانند اما بیشتر انان به خزر میشناسند و حتی این نام را بر فرزندان خود نیز میگذارند.</b></font></font></b></b> text/html 2011-04-09T17:41:47+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان لباس ایرانی ،‌فرهنگ ایرانی http://veldan.mihanblog.com/post/328 <b><b>لباس همانند زبان، آداب و رسوم همواره به عنوان نماد فرهنگ و اصالت یك كشور مطرح بوده و هست، چنان كه دامن‌های مردان اسكاتلندی، ساری زنان هندی، دشداشه مردان عرب و كیمونوی زنان ژاپنی در هر جایی از جهان حضور مردمان آن كشور را از دیگران متمایز می‌كند.<br><br> </b></b><div style="text-align: center;"><b><b><img src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1388/12/19/100869507644.jpg" alt="" border="0"></b></b><br><br></div><b><b> <font face="tahoma">محال است نام ژاپن به میان بیاید و تصویر یك بانوی كیمونوپوش بادبزن به‌دست در ذهنتان مجسم نشود. كیمونو، پارچه ابریشمی است كه در اندازه 13 متر و در 8 قطعه بریده می‌شود و در دوخت آن هیچ دكمه‌ای به كار نمی‌رود. كیمونوی زنانه به وسیله شال‌های پهن ابریشمی رنگارنگ كه در زبان ژاپنی به آن ابی (كمربند)‌ می‌گویند، مهار می‌شود.</font></b></b> text/html 2011-04-08T17:25:52+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان دو بازی زیبا و جالب محلی و قدیمی http://veldan.mihanblog.com/post/324 <b><b><br> </b></b><div align="center"><b><b><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/game/E5815F341E68532A8D1103.jpg" alt="" border="0"></b></b></div><b><b> <br> <b><font color="#ff6600">ارهنگ ارهنگ اسب چه رنگ؟</font></b><b><font color="#ff6600"><br> </font></b><br> نوعی بازی محلی بوده که از قدیم در بین نوجوانان رواج داشته بازیکنان شامل دو گروه 5 نفره بوده و یکی از افراد گروه نقش اُستا را اجرا می کند .<br> گروه اول می گوید ارهنگ ارهنگ . گروه دوم می گوید اسب چه رنگ ؟ گروه اول اسبی را با مشخصات خاص نام می برد . گروه دوم در پاسخ می گوید بزن و برو چکار داری از اینجا بازی شروع می شود . دو اُستا با هم در یکجا ایستاده و<br> به نظاره دو گروه می نشینند گروه اول که پاسخ درست داده با شلاق گروه دوم را تعقیب می کند . بازی تا زمانی ادامه می یابد که دو استا با هم اعلام کنند سیه جو با این عم کاربرعکس می شود و گروه دوم به تعقیب گروه دوم می پردازد . این تعقیب و گریز تا زمانی دامه می یابد که فردی دستگیر شود در این هنگام دستگیر شده را به محل دو استا برده و آن فرد بازنده اعلام می شود و از دوربازی اخراج میشود .<br> </b></b> text/html 2011-04-07T04:21:40+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان وجه تسمیه ایران http://veldan.mihanblog.com/post/323 <img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saba/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.png" alt=""><img style="width: 499px; height: 400px;" src="http://treatment.tbzmed.ac.ir/images/iran%20map.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"><div style="display: none;" id="_aol_realtime_data_layer_"><img src="http://b.aol.com/vanity/" width="0" height="0"></div><img src="http://b.aol.com/ping?ts=1301678470089&amp;h=treatment.tbzmed.ac.ir&amp;v=7&amp;t=iran%20map.jpg%20%28%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20JPEG,%202500%20%D8%AF%D8%B1%201901%20%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%29%20-%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B3%20%28%D9%AA29%29&amp;l=29285&amp;nm=toolbar.view&amp;tbid=aol&amp;tbuuid=201103101709020000" width="0" height="0"><br><b><b><br><br>نام ایران برای ایرانی ها آشنا و خوشایند است. اما از لحاظ تاریخی نام «ایران» برای خارجی ها ناآشناست.<br> آن ها بیشتر ما را به نام پرشیا به خاطر می آورند. تنها از سال 1935 میلادی است که بر طبق تقاضای دولت وقت، نام سرزمینی که ما در آن زندگی می کنیم به «ایران» تغییر اسم داده است.<br> در واقع واژه «ایران» به جای واژه پرس ( به لهجه فرانسوی)، پرشیا ( به لهجه انگلیسی) که همگی از «پرسیس» یونانی گرفته شده اند، آمده است. ایران در یک کلام یعنی سرزمین آریایی ها، واژه ایران به ایران باستان aryanam، به فارسی باستان ariya ، به اوستایی airya و به فارسی میانه eran تلفظ می شود. واژه ERAN ترکیبی از ER و پسوند AN است و به معنای منسوب به قوم ER است. بنابراین اران و با تلفظی که ما امروز می گوییم، ایران، یعنی محلی منسوب به نژآد «ایر» یا محل آریاییان. از طرفی به گفته بعضی از محققین «ایر» در لغت به معنی فروتن و آزاده است و جمع آن، ایران به معنی فروتنان و آزادگان است.</b></b> text/html 2011-04-06T17:19:08+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان رییس علی دلواری http://veldan.mihanblog.com/post/322 <div style="text-align: center;"><img style="width: 344px; height: 336px;" src="http://irlister.com/include/photos/photos/BMD15012.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><div style="text-align: right;"><b><b>رییس علی دلواری فرزند رییس محمد در سال ۱۲۶۰ هجری شمسی۱۸۸۱ میلادی در روستای دلوار از شهرستان تنگستان استان بوشهر در ساحل خلیج فارس به دنیا آمد. دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده استعمار انگلیس در خلیج فارس بود. عشق او به ایران باعث همراهی اش با مشروطه خواهان بوشهر برای رهایی ایران از استبداد قاجاریه گردید. در سال ۱۲۸۷ ه.ش/۱۹۰۸ میلادی به درخواست سید مرتضی مجتهد اهرمی که مخالف استبداد محمد علیشاه قاجار بود، بوشهر را تصرف کرد و حدود ۹ ماه شهر را در کنترل داشت. در آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ قوای روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب، كشور ما را در معرض هجوم قرار دادند و كشتی های جنگی انگلستان در مقابل بوشهر لنگر انداختند و نیروهای اشغالگر در ۸ اوت ۱۹۱۵/ ۱۷ مرداد ۱۲۹۴ بصورت تدریجی قصد اشغال بوشهر و نواحی ساحلی اطراف را داشتند. یك روز پس از اشغال بوشهر، چهارده نفر از ساكنین آن علیه اشغالگران اعتراض كردند، ولی چون اهل جدال و اسلحه نبودند دستگیر و به هندوستان تبعید شدند. رئیس علی همراه دوستش خالو حسین دشتی در اوایل ماه رمضان ۱۳۳۳ه.ق، در عمارت حاج سید محمدرضا كازرونی، پس از مذاكراتی با وی آمادگی خود را برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی اعلام می دارد. نیروهای انگلیسی همزمان با حمله به بوشهر قصد تصرف ناحیه دلوار را می كنند. دلوار محلی بود كه پیش از آن چندبار سربازان انگلیسی به آن جا تجاوز كرده، اما طعم شكست را در این ناحیه چشیده بودند. رئیس علی خان دلواری و شیخ حسین خان چاه كوتاهی و زایرخضرخان اهرمی از این وقایع آگاه و در مقام دفاع از وطن برمی آیند. قیام دلیران تنگلستان علیه اشغالگران آغاز می شود و نیروهای متجاوز انگلیسی كه قریب به پنج هزار نفر بودند در دام دلیر مردان تنگستانی گرفتار می آیند و عده زیادی از متجاوزان انگلیسی در این حمله از بین می روند. قیام مردم تنگستان بر روی هم هفت سال طول می كشد و در این مدت دلیران تنگستانی دو هدف عمده را دنبال می كنند</b></b><br> </div></div> text/html 2011-04-06T15:10:39+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان بازی هفت سنگ http://veldan.mihanblog.com/post/331 <div align="center"><b><b><img style="width: 354px; height: 275px;" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu386.jpg" alt="" border="0"></b></b></div><b><b> <br> <font color="#ff6600"><b>هفت سنگ:</b></font><br> <br> ● اهداف کلی: ایجاد روحیه همکاری، تقویت و مهارت در نشانه گیری و بهبود سرعت<br> ● اهداف جزیی: پرورش روحیه ایثار، ایجاد <font color="#202020">رقابت سالم</font> و تمرکز حواس<br> ● تعداد بازیکن: 4 الی 16 نفر<br> ● سن بازیکنان: 6 الی 15 ساله<br> ● ابزار لازم: یک عدد توپ تنیس<br> ● محوطه بازی: جایی مانند حیاط مدرسه<br> <br> <font color="#ff6600"><b>شرح بازی: </b></font>افراد به دو گروه مساوی تقسیم شده و هر کدام یکی از بازیکنان خود را به عنوان سردسته و رهبر برمی گزینند. یک گروه در فاصله ی معینی از محل هفت سنگ، که روی هم چیده شده اند قرار می گیرند تا به نوبت با توپ تنیس سنگها را مورد هدف قرار داده و بزنند.<br> گروه دوم نیز در پشت <font color="#202020">هفت سنگ</font>، منتظر نتیجه اند تا هرگاه توپ پرتاب شده توسط گروه اول به هفت سنگ برخورد نکرد، فوراً جایشان را با آن گروه عوض کنند. ولی اگر برخورد کرد و آرایش آنها را برهم زد، توپ را بردارند و با پاسکاری و هدف گیری سعی کنند نفرات گروه اول را با توپ بزنند که اگر اصابت کند، از دور بازی اخراج می شود.<br> و همچنین نفرات گروه اول در هر فرصتی که به دست آورند به سراغ سنگها می روند تا انها را روی هم بچینند و یک امتیاز بگیرند و مشخص است که برای انجام چنین کاری، یکی از دوستان بایستی خود را به خطر انداخته و یارش را در مقابل ضربات توپ پوشش دهد و چنانچه اگر باز هم مورد ضرب توپ قرار گرفت و از بازی اخراج شد، دیگری کار را به اتمام می رساند ولی اگر دیگر بازیکنی نمانده باشد، <font color="#202020">بازی</font> تمام و در دور بعدی جای و نقش گروه ها عوض می شود.<br> در پایان، گروهی که زودتر 7 امتیاز را کسب نماید برنده است.</b></b> text/html 2011-04-05T17:17:33+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان شاه تهماسب http://veldan.mihanblog.com/post/321 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Shah_Ismail_I.jpg/190px-Shah_Ismail_I.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><h2 style="text-align: center;" class="title icon"><b><b>شاه تهماسب یکم فرزند ارشد شاه اسماعیل یکم و دومین پادشاه از سلسله صفویه </b></b></h2> <b><b> </b></b><div class="content"> <b><b> </b></b><div id="post_message_272140"> <b><b> </b></b><blockquote class="postcontent restore "> <b><b> <br> </b></b><div style="text-align: right;"><b><b><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3">او پس از مرگ پدر با آشوب داخلی و حمله ازبکان و عثمانیان مواجه شد که با حسن تدبیر و شجاعت از پس این مشکلات به خوبی بر آمد و دوره‌ای طولانی از صلح و ثبات را برای ایران به ارمغان آورد.وی فردی به شدت متعصب و معتقد به مذهب شیعه دوازده امامی بود.</font></b></b><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><br><b><b> شاه جوان</b></b><br><b><b> </b></b><br><b><b> تهماسب در روز چهارشنبه ۲۶ ذی‌الحجة الحرام سال ۹۱۹ هجری قمری در روستای شهاباد اصفهان دیده به جهان گشود. پس از مرگ شاه اسماعیل یکم صفوی شاه تهماسب یکم در سال ۹۲۹ ه.ق (۱۵۲۳ م) در سن ۱۰ سالگی به سلطنت رسید. روشن است که به علت کم بودن سن سال شاه جدید فرصتی برای کسب قدرت برای امرای قدرت طلب قزلباش فراهم شد. ۱۰ سال اول سلطنت شاه طهماسب در واقع عرصه رقابت امرا قزلباش برای کسب قدرت بود. شاه جوان به علت شجاعت و تدبیر ، کم کم توانست خود را به عنوان شاهی مقتدر برای ایران مطرح کند و زمام قدرت را در دست گیرد. شاه تهماسب در دوره بلند حکومت خود توانست با وجود کمبود منابع به خوبی تهدیدات مکرر ازبکان و سپس عثمانیان را دفع کند و سپس دوره‌ای از صلح و ثبات را برای کشور به ارمغان آورد. دوره‌ای که تا از مرگ وی در سال ۹۸۴ و به سلطنت رسیدن فرزند تندخوی خود شاه اسماعیل دوم ادامه داشت.</b></b><br><b><b> عمارت کلاه فرنگی ، چهل ستون یا عالی قاپوی قزوین ،محل استقرار دولت در زمان شاه تهماسب و شاه اسماعیل دوم صفوی</b></b></font><br><b><b> </b></b></div></blockquote></div></div></div> text/html 2011-04-05T17:11:34+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان ستار خان http://veldan.mihanblog.com/post/320 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img style="width: 220px; height: 180px;" src="http://www.up.limotorsh.net/images/39210485012139066229.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><br><b><b>ستار خان از سرداران جنبش مشروطه‌ خواهی ایران ، و ملقب به سردار ملی است. در مقاومت تبریز وی جانفشانی‌های بسیاری کرد.<br> مقدمه<br> <br> ستار قره‌داغی سومین پسر حاج حسن قره داغی در سال ۱۲۸۵ ق (۱۸۶۶ میلادی) به دنیا آمد. او از اهالی قره‌داغ آذربایجان بود که در مقابل قشون عظیم محمد علی شاه پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن که برای طرد و دستگیر کردن مشروطه خواهان تبریز به آذربایجان گسیل شده بود ایستادگی کرد و بنای مقاومت گذارد. وی مردم را بر ضد اردوی دولتی فرا خواند و خود رهبری آن را بر عهده گرفت و به همراه سایر مجاهدین و باقرخان سالار ملی مدت یک سال در برابر قوای دولتی ایستادگی کرد و نگذاشت شهر تبریز به دست طرفداران محمد علی شاه بیفتد. اختلاف او با شاهان قاجار و اعتراض به ظلم و ستم آنان ، به زمان کودکی اش بر می‌گشت. او و دو برادر بزرگ‌ترش اسماعیل و غفار از کودکی علاقه وافری به تیراندازی و اسب سواری داشتند ، اما اسماعیل فرزند ارشد خانواده در این امر پیشی گرفته بود و شب و روزش به اسب تازی ، تیراندازی و نشست و برخاست با خوانین و بزرگان سپری می‌شد، سرانجام او در پی اعتراض به حاکم وقت دستگیر و محکوم به اعدام شد . اسماعیل به دلیل ارتباط و پناه دادن به فردی به نام قاچاق فرهاد که از مخالفان و ناراضیان بود، توسط عمال دولت قاجاریه کشته شد. این امر کینه‌ای در دل ستار ایجاد کرد و نسبت به ظلم درباریان و حکام قاجاری خشمگین شد.</b></b><br> </div> text/html 2011-04-04T17:09:39+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان شاه عباس بزرگ http://veldan.mihanblog.com/post/319 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img style="width: 355px; height: 333px;" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><br><b><b>-شاه_عباس_بزرگ شاه عباس بزرگ یا شاه عباس یکم نامدارترین شهریار دوران صفوی و حتی پس از اسلام است. او فرزند شاه محمد خدابنده و پنجمین شاه از دودمان صفوی است که بر ایران به مدت بیش از ۴۲ سال با اقتدار آمیخته با استبداد شهریاری نمود.<br> <br> <br> تاج گذاری: ۹۸۹ هجری قمری<br> مکان تاج گذاری: شهر هرات در ایالت خراسان (اکنون در افغانستان)<br> جانشین: شاه صفی (سام میرزا پسر صفی میرزا)<br> <br> کودکی<br> <br> در کودکی به عباس میرزا معروف بود و والی هرات بود؛ شاه اسماعیل دوم صفوی که مردی خشن و نا نجیب بود؛ همانند دیگر برادر زادگان و برادران فرمان قتل او و پدرش (سلطان محمد خدابنده) را صادر کرده بود ولی این امر وقتی که شاه اسماعیل دوم به قتل رسید کان لم یکن باقی ماند.<br> <br> تاج‌گذاری در ۱۴ سالگی<br> </b></b><br> </div> text/html 2011-04-04T17:07:16+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان کریم خان زند http://veldan.mihanblog.com/post/318 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img style="width: 322px; height: 351px;" src="http://www.mobin-group.com/image/reg/images/6858m2_resize_2.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><b><b><br> کریم‌خان زَند (۱۱۹۳ – ۱۱۶۳ ه‍.ق) (حکمرانی: ۱۱۷۹ - ۱۱۹۳ ه‍.ق) که خود را وکیل الرعایا می‌خواند و نه پادشاه، یک ایلیاتی بانفوذ از طایفه زند بود که به فرمانروایی ایران رسید و بنیان‌گذار پادشاهی زندیان شد.<br> <br> کریم‌خان توانست پس از فروپاشی حکومت نادرشاه افشار، تمام بخش‌های مرکزی، شمالی، غربی و جنوبی ایران را تحت حکومت خود درآورد. همچنین برادر وی، صادق خان، نیز موفق شد در سال ۱۱۸۹ ق. بصره را از امپراتوری عثمانی جدا کرده و به ایران پیوست نماید و از این طریق، نفوذ ایران را بر سراسر اروندرود، بحرین و جزایر جنوبی خلیج فارس مسلم گرداند.<br> پست های کریم‌خان زند<br> ایل خان<br> سرلشکر<br> وکیل الرعایا</b></b><br> </div> text/html 2011-04-03T17:04:19+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان نادرشاه از چوپانی تا پادشاهی http://veldan.mihanblog.com/post/317 <b><b> نادر شاه آخرین کشور گشای آسیا <br> <br> <br> </b></b><div style="text-align: center;"><img alt="http://mashahirphoto.webphoto.ir/photos/ma224197.jpg" src="http://mashahirphoto.webphoto.ir/photos/ma224197.jpg"><br></div><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saba/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png" alt=""><b><b><br> <br> <br> هاجر که بر اثر بیماری در اسارت مرگ را نزدیک می دید از نادر خواست که انتقام بدبختی ها را از عاملین آن بگیرد . 4سال اسارت کم نبود که هاجر از فرزند دیگرش ابراهیم دور باشد <br> <br> ونادر دوری برادر را تحمل کند . هاجر که لحظه به لحظه چراغ عمرش روبه پایان می رفت کم کم پاهایش رو به سردی گرایید اما هنوز لب فرو نمی بست و همواره از نادر می خواست که در قید اسارت نماند . تا اینکه لحظاتی بعد چراغ عمرش رو به خاموشی گرایید و برای همیشه خاموش شد و آن چراغ پیه سوز نیز دقایقی پس از مرگ هاجر در فضای دود آلود خاموش شد تا نادر در غربت و به تنهایی در مرگ مادر بگرید . <br> <br> نادر که در مدت اسارت به یک جوان رشید و دلیر تبد یل شده بود پس از به خاک سپاری مادرش هیچگونه قید وبندی را برای اسارت نداشت که همچنان در اسارت ازبکها باشد؛موقع را مغتنم شمرد با دوستانی که آنها نیز با نادر هم عقیده بودند قول و قرار گذاشتند در اولین فرصت خود را از چنگ ازبکها برهانند . اما نادر آنان را سوگند داد که این راز را تا پایان کاربا کسی در میان نگذارند . برای اجرای این نقشه راهکارهایی لازم و ضروری بود ،نخست اینکه این رازرا فا ش نکنند .دوم اینکه اسب هایی برای فرار در اختیار داشته با شند . سوم اینکه آذوقه برای چند روز که در حال فرار هستند فراهم شود .چهارم اینکه اسلحه لازم برای دفاع در موقع ضرورت تهیه شود .</b></b> text/html 2011-04-02T17:00:15+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان شرح حال آریو برزن سردار رشید ایرانی http://veldan.mihanblog.com/post/316 <div style="text-align: center;"><img style="width: 247px; height: 272px;" src="http://ghozah.persiangig.com/image/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%86.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><b><b>آریوبرزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران است که در برابر یورش اسکندر مقدونی به ایران زمین ، دلیرانه از سرزمین خود پاسداری کرد و در این راه جان باخت و حماسه ی «در بند پارس» را از خود در تاریخ به یادگار گذاشت . برخی او را از اجداد لرها یا کردها می دانند. <br> <br> (( اسکندر مقدونی)) در سال ۳۳۱ پیش از میلاد پس از پیروزی در سومین جنگ خود با ایرانیان ( جنگ آربل Arbel یا گوگامل Gaugamele ) و شکست پایانی ایران ، بر بابل و شوش و استخر چیرگی یافت و برای دست یافتن به پارسه ، پایتخت ایران روانه این شهر گردید . اسکندر برای فتح پارسه سپاهیان خود را به دو پاره بخش کرد :بخشی به فرماندهی (پارمن یونوس) از راه جلگه (رامهرمز وبهبهان)به سوی پارسه روان شد وخود اسکندر با سپاهان سبک اسلحه راه کوهستان (کوه کهکیلویه)رادر پیش گرفت ودر تنگه های در بند پارس(برخی آنرا تنگ تک آب وگروهی آنرا تنگ آری کنونی می دانند) با مقاومت ایرانیان روبرو گردید.</b></b><br> </div> text/html 2011-04-01T17:36:16+01:00 veldan.mihanblog.com نقش جهان فلسفه سیزده بدر و روز طبیعت http://veldan.mihanblog.com/post/327 <img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saba/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.png" alt=""><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 400px; height: 253px;" alt="http://up.shadfa.com/images/e8q8b3dxu3el7krs5lky.jpg" src="http://up.shadfa.com/images/e8q8b3dxu3el7krs5lky.jpg"><br><br></div><div style="display: none;" id="_aol_realtime_data_layer_"><img src="http://b.aol.com/vanity/" width="0" height="0"></div><img src="http://b.aol.com/ping?ts=1301679430609&amp;h=up.shadfa.com&amp;v=7&amp;t=e8q8b3dxu3el7krs5lky.jpg%20%28%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20JPEG,%20400%20%D8%AF%D8%B1%20300%20%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%29&amp;l=1589&amp;nm=toolbar.view&amp;tbid=aol&amp;tbuuid=201103101709020000" width="0" height="0"><br><b><b>سیزدهمین روز از هر ماهی در گاهنامه‌ی ایرانی تیر یا تیشتر نام دارد و روز سیزده ماه فروردین به جشن سیزده بد‌ر و روز طبیعت نام گذاری شده است.<br> جشن سیزده فروردین ماه روز بسیار مبارک و فرخنده است. ایرانیان چون در مورد این روز آگاهی کمتری دارند آن روز را نحس می دانند و برای بیرون کردن نحسی از خانه و کاشانهً خود کنار جویبارها و سبزه ها می روند و به شادی می پردازند. تا کنون هیچ دانشمندی ذکر نکرده که سیزده نوروز نحس است. بلکه قریب به اتفاق روز سیزده نوروز را بسیار مسعود و فرخنده دانسته اند.<br> <br> نخست باید به این موضوع توجه داشت که در فرهنگ ایرانی، هیچ یک از روزهای سال «نحس» و «بدیومن» یا «شوم» شمرده نشده، بلکه چنانچه می دانیم هر یک از روزهای هفته و ماه نام هایی زیبا و در ارتباط با یکی از مظاهر طبیعت یا ایزدان و امشاسپندان داشته و دارند،(نگاه کنید به نام روزهای ماه) و روز سیزدهم هر ماه خورشیدی در گاهشماری ایرانی نیز «تیر روز» نام دارد که از آن ِستاره ی تیشتر، ستاره ی باران آور می باشد و نیاکان فرهیخته ی ما از روی خجستگی، این روز را برای نخستین جشن تیرگان سال، انتخاب کرده اند.<br> <br> نام گذاری این روز:<br> در سیزدهمین روز از تیر ماه، آرش كمانگیر، پهلوان ایرانی با پرتاب تیر، مرز میان ایران و توران را جدا كرد و در پی آن اشتی مردمی را میان توران و ایران كه سال ها در جنگ بودند پایدار ساخت. به یادبود او ایرانیان جشن تیرگان را در ماه تیر برپا كردند و سیزدهمین روز از هر ماهی را تیر یا تیشتر نامیدند.</b></b>